เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี :www.huapluak.go.th

 
 

 

 

คำสั่ง/ประกาศ
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ก.ท.จ.สระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนการขอยืมตัวข้าราชการมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว พ.ศ.2566 [ 5 ก.ย. 2566 ]14
2 ประกาศ ก.ท.จ.สระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินับ และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่4) พ.ศ.2566 [ 28 มิ.ย. 2566 ]22
3 ประกาศ ก.ท.จ.สระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ฯ ครู 2566 [ 6 มิ.ย. 2566 ]21
4 ประกาศ ก.ท.จ.สระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ฯ เงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2566 [ 6 มิ.ย. 2566 ]26
5 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.2566 [ 28 มี.ค. 2566 ]39
6 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 9 พ.ย. 2565 ]52
7 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.2565 [ 8 พ.ย. 2565 ]51
8 ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาล [ 4 พ.ย. 2565 ]39
9 คำสั่งเทศบาลตำบลหัวปลวก เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล [ 3 ต.ค. 2565 ]61
10 คำสั่งเทศบาลตำบลหัวปลวก เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 3 ต.ค. 2565 ]64
11 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล [ 3 ต.ค. 2565 ]57
12 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฆิบัติงานของข้าราชการองค์การบริการส่วนจังหวัด (ฉบับที่2) พ.ศ.2563 [ 3 ต.ค. 2565 ]51
13 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 [ 3 ต.ค. 2565 ]54
14 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2564 [ 3 ต.ค. 2565 ]55
15 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่2) พ.ศ.2563 [ 3 ต.ค. 2565 ]55
16 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ.2547 [ 3 ต.ค. 2565 ]59
17 คำสั่งเทศบาลตำบลหัวปลวก เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล [ 7 ก.ย. 2565 ]64
18 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]85
19 การกำหนดหลักสูตรการอบรมสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ [ 4 ส.ค. 2565 ]87