เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี :www.huapluak.go.th

 
 

 

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การพัฒนาบุคลากร [ 6 เม.ย. 2566 ]57
2 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 5 เม.ย. 2566 ]42
3 การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคลากร [ 6 ม.ค. 2566 ]46
4 ประกาศ มาตรการให้รางวัลและลงโทษผู้กระทำผิดวินัย [ 3 ต.ค. 2565 ]60
5 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 15 ส.ค. 2565 ]59
6 ประกาศคณะกรรมการพนักานเทศบาลเทศบาลจังหวัดสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]141
7 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบรหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 เม.ย. 2565 ]152
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 [ 15 มี.ค. 2565 ]157
9 การกำหนดหลักเกณฑ์เลื่อนขั้นเงินเดือน [ 11 ม.ค. 2565 ]209
10 การประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 11 ม.ค. 2565 ]193
11 การพัฒนาบุคลากร [ 11 ม.ค. 2565 ]194
12 มาตรฐานหลักเกณฑ์เงื่อนไขการบรรจุแต่งตัว [ 11 ม.ค. 2565 ]202
13 เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 11 ม.ค. 2565 ]191
14 หลักเกณฑ์การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง [ 11 ม.ค. 2565 ]195
15 การให้คุณให้โทษ [ 11 ม.ค. 2565 ]214
16 หลักเกณฑ์เงื่อนไขการย้ายพนักงาน [ 11 ม.ค. 2565 ]195
17 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขโควต้นและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 11 ม.ค. 2565 ]187
18 หลักเกณ์และเงื่อนไขสิทธิการอุทธรณ์ฯ [ 11 ม.ค. 2565 ]195
19 หลักเกณ์และเงื่อนไขการให้ออกจากราชการ [ 11 ม.ค. 2565 ]196