เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี :www.huapluak.go.th

 
 

 

 

แผนดำเนินการประจำปี


แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว

ปัญหา อุปสรรค  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประเทศไทยและในเขตพื้นที่ของจังหวัดสระบุรียังประสบปัญหาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งจังหวัดสระบุรีต้องดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดของโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  มีผลต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลตำบลหัวปลวกที่มีลักษณะเป็นการรวมคนเป็นจำนวนมาก หรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค บางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ในขณะนี้ ทำให้ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายลดลง

ข้อเสนอแนะ  เทศบาลตำบลหัวปลวก ได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการ์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ  ในการกำหนดยุทธศาสตร์  การวางแผน การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดและการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง    เอกสารประกอบ

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ