เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี :www.huapluak.go.th

 
 

 

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศคณะกรรมการพนักานเทศบาลเทศบาลจังหวัดสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]98
2 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบรหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 เม.ย. 2565 ]101
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 [ 15 มี.ค. 2565 ]106
4 การกำหนดหลักเกณฑ์เลื่อนขั้นเงินเดือน [ 11 ม.ค. 2565 ]146
5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 11 ม.ค. 2565 ]139
6 การพัฒนาบุคลากร [ 11 ม.ค. 2565 ]136
7 มาตรฐานหลักเกณฑ์เงื่อนไขการบรรจุแต่งตัว [ 11 ม.ค. 2565 ]139
8 เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 11 ม.ค. 2565 ]132
9 หลักเกณฑ์การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง [ 11 ม.ค. 2565 ]136
10 การให้คุณให้โทษ [ 11 ม.ค. 2565 ]143
11 หลักเกณฑ์เงื่อนไขการย้ายพนักงาน [ 11 ม.ค. 2565 ]136
12 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขโควต้นและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 11 ม.ค. 2565 ]139
13 หลักเกณ์และเงื่อนไขสิทธิการอุทธรณ์ฯ [ 11 ม.ค. 2565 ]140
14 หลักเกณ์และเงื่อนไขการให้ออกจากราชการ [ 11 ม.ค. 2565 ]136