เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.huapluak.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศคณะกรรมการพนักานเทศบาลเทศบาลจังหวัดสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]47
2 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบรหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 เม.ย. 2565 ]52
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 [ 15 มี.ค. 2565 ]52
4 การกำหนดหลักเกณฑ์เลื่อนขั้นเงินเดือน [ 11 ม.ค. 2565 ]93
5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 11 ม.ค. 2565 ]86
6 การพัฒนาบุคลากร [ 11 ม.ค. 2565 ]85
7 มาตรฐานหลักเกณฑ์เงื่อนไขการบรรจุแต่งตัว [ 11 ม.ค. 2565 ]83
8 เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 11 ม.ค. 2565 ]82
9 หลักเกณฑ์การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง [ 11 ม.ค. 2565 ]84
10 การให้คุณให้โทษ [ 11 ม.ค. 2565 ]89
11 หลักเกณฑ์เงื่อนไขการย้ายพนักงาน [ 11 ม.ค. 2565 ]82
12 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขโควต้นและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 11 ม.ค. 2565 ]85
13 หลักเกณ์และเงื่อนไขสิทธิการอุทธรณ์ฯ [ 11 ม.ค. 2565 ]85
14 หลักเกณ์และเงื่อนไขการให้ออกจากราชการ [ 11 ม.ค. 2565 ]82