เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.huapluak.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2560

กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน

 
นายถาวร  บุญนาที
 กำนันตำบลหัวปลวก
     
นางสาวกนกวรรณ ขลิบเงิน
นายปรีชาญ  ดาจักร์
นางประเทือง  มุขดา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  2
 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่3
     
 นายนวพล เพ็ญศรี
นายเฉลิม  แปลงนาถ
นายกัมพล  ลีลาศารทูล
 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่4  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่5  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่6
     
นายบุญยงค์  ชูดี นายเจริญ แจ่มจำรัส
นายสุชิน  เลี้ยงดี
 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่7  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่8 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  9
 
   
นายทุเรียน แป้นแก้ว
  นายวิชัย  มีเจตนา
 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่11   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  12