เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.huapluak.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2560

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 


นางสาวศศิธร  คำแพง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-ว่าง-
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 
 
 
นายแสงสว่าง แดงพงษ์
นายวิศิษฐ์ ไผทรัตน์
นายอภิชัย  ชีวินพงษ์
นางสาวจตุพร  แก้วมาลา
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ
ผู้ช่วยงานธุรการ