เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.huapluak.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2560

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
นางหฤษนันทน์  จันทะโข
 รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
นางสาวศศิธร  คำแพง
 นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข