เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.huapluak.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2560

หัวหน้าส่วนราชการ

นางหฤษนันทน์  จันทะโข
  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
เบอร์โทร 036-223223 ต่อ 104
085-1701846
 
นางหฤษนันทน์  จันทะโข
รองปลัดเทศบาล
เบอร์โทร 036-223223 ต่อ 104
085-1701846
   
นางสาวสกุลตรา นุชคำ   นางสาวเสาวลักษณ์ โหยหวล  
นางสาวสกุลตรา  นุชคำ 
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร 036-223223 ต่อ 107
098-5139479
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร 036-223223 ต่อ 109
081-9082469
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน   ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร 036-223223 ต่อ 113
098-5139479 
นางสาวศิริพร  วังสรานนท์
นางสาวศศิธร  คำแพง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร 036-223223 ต่อ 111

รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร 036-223223 ต่อ 105
089-8015841