เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.huapluak.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2560

หัวหน้าส่วนราชการ


นางสาวโชติรส  คงสมโอษฐ์
  ปลัดเทศบาลตำบลหัวปลวก
เบอร์โทร 036-223223 ต่อ 103

 
นางหฤษนันทน์  จันทะโข
รองปลัดเทศบาล
เบอร์โทร 036-223223 ต่อ 104
085-1701846
     
นางสาวสกุลตรา นุชคำ   นางสาวเสาวลักษณ์ โหยหวล  
 นายยุทธนา  อินต๊ะ
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร 036-223223 ต่อ 107
098-5139479
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร 036-223223 ต่อ 109
081-9082469
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร 036-223223 ต่อ 113
097-1360695

 
นางสาวศิริพร  วังสรานนท์
นางสาวจันทร์ทิพย์  โกศิยะกุล  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร 036-223223 ต่อ 111

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร 036-223223 ต่อ 105
089-9054194