เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.huapluak.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2560

หัวหน้าส่วนราชการ


นายพนมศักดิ์  วิลัยเลิศ
ปลัดเทศบาล
 
นางหฤษนันทน์  จันทะโข
รองปลัดเทศบาล
       
นางสาวสกุลตรา นุชคำ   นางสาวเสาวลักษณ์ โหยหวล  
 นายยุทธนา  อินต๊ะ
นางสาวนงค์นุช  ไชยศร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา