เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.huapluak.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2560

กองคลัง

 
  นางสาวเสาวลักษณ์ โหยหวล
ผู้อำนวยการกองคลัง
     
  นางจิตติมา  อภิรักขิตบุญญา  
   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
     
  นางสาวตุสิตาภรณ์  บุญนาที 
 
  เจ้าพนักงานพัสดุ
 
     
 นางสาวอรวรรณ  บุตรดี
 นางสาวอรวรรณ  แปลงนาถ 
นางสาวดารุนี สุขถาวร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ