เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.huapluak.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2560

กองคลัง

 
  นางสาวเสาวลักษณ์ โหยหวล
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 
  ว่าง
 
   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
 
 
ว่าง
นางสาวชะมัยพร  พรมสาตร์
เจ้าพนักงานพัสดุ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

นางสาวจุฑารัตน์  ราวีศรี 
นางสาวยุวดี  พลอยบุตร์  
นางสาววราภรณ์  ฟูบุญมา
ผู้ช่วยงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยงานพัสดุ
ผู้ช่วยงานการเงินและบัญชี