เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.huapluak.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2560

สำนักปลัดเทศบาล


นางสาวสกุลตรา นุชคำ
หัวหน้าสำนักปลัดนางสาวศิริพร  วังสรานนท์ 
นายมานพ  บัวดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายปกครอง

 
 นางสาวศศิธร  คำแพง นางสาวสายฝน ยอดวิชา นางต้องตา หมื่นศรี     นางสาวอภัสนันท์ มูลสภา  นายมานพ  บัวดี
นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
   
 นางสาวไปรยา จินดานุกูล
นางสาวสุนทรี  โสดานิล  นายสมบูรณ์ น้อยภูมิ นายสถิตย์  บุญคุ้ม
นักพัฒนาชุมชน
(ลูกจ้างประจำ)
 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานขับรถยนต์ พนักงานทั่วไป
 

   
นายสวาท  พรหมจารี
นายจรัญ  เพิ้งปลา  นายณัฐพล  ลอดเลิศ
นายธงไชย  ไทยธรรม
พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง
   
นายสุพจน์  แดงสัน
นายเจษฎา  จันมาศ
นางสาวขวัญเรือน  แก้วตูมกา นางสาวเกศศิณี  อุตมะสุนทร
คนงานตกแต่งสวน
นักการภารโรง
พนักงานจ้างเหมา
ผู้ช่วยงานธุรการ


 
 
นางณิชาภา  วงศ์โสภา

 
แม่บ้าน