เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.huapluak.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2560

สภาเทศบาล

-อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง-
 ประธานสภาเทศบาล
-อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง-
รองประธานสภาเทศบาล
-อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง- -อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง- -อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง-
 สมาชิกสภา เขต 1  สมาชิกสภา เขต 1 สมาชิกสภา เขต 1

-อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง-   -อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง-
 สมาชิกสภา เขต 1    สมาชิกสภา เขต 1
-อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง- -อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง- -อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง-
  สมาชิกสภา เขต 2
   สมาชิกสภา เขต 2   สมาชิกสภา เขต 2
     
-อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง-   -อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง-
   สมาชิกสภา เขต 2      สมาชิกสภา เขต 2