เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.huapluak.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2560

สภาเทศบาล

 
นายตันติ์  บุญเพ็ง   
 ประธานสภาเทศบาล
นายสังข์ทอง สุระกุล  
รองประธานสภาเทศบาล
     
 นายสุเทพ    บุญนาที
นางสำเริง    กวางทอง
นายประดิษฐ์พงศ์  เลิศทะเสมา
 สมาชิกสภา เขต 1  สมาชิกสภา เขต 1 สมาชิกสภา เขต 1
     
นายบรรจบ    ภิรมยา
  นายวิชา    รัตนทวี
 สมาชิกสภา เขต 1    สมาชิกสภา เขต 1
     
นายบพิตร    พิมละออ นายนวนจันทร์    แพงสวัสดิ์
นางจันทร์เพ็ญ    มูลมณี
  สมาชิกสภา เขต 2
   สมาชิกสภา เขต 2   สมาชิกสภา เขต 2
     
นางสาวอารีรัตน์    แดงอินทร์
  นายจรัญ    มูลมณี
   สมาชิกสภา เขต 2      สมาชิกสภา เขต 2