เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.huapluak.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2560

คณะผู้บริหาร

 
 นายสามารถ แก้วมณี
 นายกเทศมนตรี
 
นางสุมาลี  สูนานนท์
นางสงัด เลี้ยงดี
รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
 
นายบัญญัติ  ดีพื้น
นางภูริญญา บุญน้อม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรี