เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.huapluak.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2560

คณะผู้บริหาร

 
นายพนมศักดิ์  วิลัยเลิศ
ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
โทร. 036-670907ต่อ 103
-อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง- -อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง-
รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
โทร.036-670907 โทร.036-670907
-อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง- -อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง-
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร.036-670907 โทร.036-670907