เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี :www.huapluak.go.th

 
 

 

 

 


เทศบาลตำบลหัวปลวกได้ดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี


วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลหัวปลวกได้ดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยวิธีเผาทำลาย ให้เป็นไปตามระเบียบฯ เสร็จสิ้นแล้ว

(ตามที่ เทศบาลตำบลหัวปลวก ได้ขออนุมัติทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามหนังสือ สำนักงานเทศบาลตำบลหัวปลวก ที่ สบ 81201/620 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 และผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี ได้พิจารณาอนุมัติให้ทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  ตามหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ กต (สบ) 0002/689 ลงวันที่ 12 กันยายน 2565 ภายในหกสิบวัน (60) นับแต่วันอนุมัติ เทศบาลตำบลหัวปลวกได้ดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้ง โดยวิธีเผาทำลาย ให้เป็นไปตามระเบียบเรียบร้อยแล้ว)

2023-01-14
2023-01-12
2022-12-26
2022-12-13
2022-12-07
2022-12-06
2022-11-09
2022-11-08
2022-10-25
2022-10-24