เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี :www.huapluak.go.th

 
 

 

 

 


เทศบาลตำบลหัวปลวกโดยนายสวัสดิ์ ประกรณ์สรี นายกเทศมนตรีตำบลหัวปลวก มอบรางวัลใบประกาศนียบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2565


วันที่ 10 ตุลาคม 2565 นายสวัสดิ์  ประกรณ์สรี นายกเทศมนตรีตำบลหัวปลวก มอบรางวัลประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2565 โดยคณะกรรมการพิจารณายกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2565 ได้ตัดสินการคัดเลือก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

1.ประเภทข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือก  นายมานพ  บัวดี เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

2.ประเภทพนักงานจ้างที่ได้รับการคัดเลือก นางสาวสุนทรี  โสดานิล  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

3.ประเภทจ้างเหมาบริการที่ได้รับการคัดเลือก นายสมบัติ  บุทอง   พนักงานประปา

4.ประเภทประชาชนผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม นางศิรินทร์  วงษ์ธนาภรณ์

5. ประเภทหน่วยงานที่ช่วยเหลือสังคม  บริษัท ทูพีกรีน  (สาขาสระบุรี) จำกัด

2023-01-14
2023-01-12
2022-12-26
2022-12-13
2022-12-07
2022-12-06
2022-11-09
2022-11-08
2022-10-25
2022-10-24