เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี :www.huapluak.go.th

 
 

 

 

 


วันที่ 5 ตุลาคม 2565 คณะกรรมการพิจารณายกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2565


เทศบาลตำบลหัวปลวกโดยนายสวัสดิ์ ประกรณ์สรี นายกเทศมนตรีตำบลหัวปลวก ได้จัดทำกิจกรรมโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2565 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและเชิดชูเกียรติคุณของพนักงานเทศบาล ภาคประชาชนและภาคหน่วยงานในเขตเทศบาลตำบลหัวปลวก ผู้มีความประพฤติดี ปฏิบัติชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม คณะกรรมการฯได้พิจารณาตัดสินผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีคุณธรรม จริยฑรรม ประจำปี พ.ศ.2565 เรียบร้อยแล้ว

2023-01-14
2023-01-12
2022-12-26
2022-12-13
2022-12-07
2022-12-06
2022-11-09
2022-11-08
2022-10-25
2022-10-24