เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.huapluak.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลหัวปลวกอุดหนุนเงินหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 (บ้านห้วยหวาย) คณะกรรมการหมู่บ้านจัดอบรมโครงการพระราชดำริฯ


เทศบาลตำบลหัวปลวกอุดหนุนเงินหมู่บ้าน (หมู่ที่ 11) บ้านห้วยหวาย คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 จัดอบรมโครงการพระราชดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด "TO BE NUMBER ONE" วันที่ 19 กันยายน 2565 โดยมีคุณหมอประภาส  จักรพล เป็นวิทยากรให้ความรู้ และวันที่ 20 กันยายน 2565 จัดอบรมโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย โดยคุณหมอบุรณสักก์ เย็นจิต เป็นวิทยากร

และวันที่ 21 กันยายน 2565 จัดอบรมโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี "ต้านภัยมะเร็งเต้านม" โดยคุณหมอเพ็ญศรี  อินประเสริฐ เป็นวิทยากรให้ความรู้

2022-11-09
2022-11-08
2022-10-25
2022-10-24
2022-10-20
2022-10-18
2022-10-10
2022-10-07
2022-10-05
2022-09-28