เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.huapluak.go.th
 
 
 


วันที่ 18 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลหัวปลวกอุดหนุนเงินหมู่บ้าน จัดอบรมโครงการพระราชดำริ หมู่ที่ 1บ้านโคกกะพี้


เทศบาลตำบลหัวปลวกอุดหนุนเงินหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านโคกกะพี้ จัดอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE วันที่ 18 กันยายน 2565 โครงการพระราชดำริทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยวิทยากรจาก รพสต.บ้านเขาดินใต้ และวันที่ 19 กันยายน 2565 ได้จัดอบรม โครงการพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี "ต้านภัยมะเร็งเต้านม" โดยมีคุณหมอเพ็ญศรี อินประเสริฐ เป็นวิทยากรให้ความรู้

และวันที่ 13 กันยายน 2565 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านโคกกะพี้ จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน โครงการควบคุมโรคมาลาเรียในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยมีวิทยากรจาก รพสต.บ้านเขาดินใต้

2022-11-09
2022-11-08
2022-10-25
2022-10-24
2022-10-20
2022-10-18
2022-10-10
2022-10-07
2022-10-05
2022-09-28