เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี :www.huapluak.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ


คู่มือสำหรับประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อดำเนินการต่าง ๆ ตามแนวทางพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลหัวปลวกได้จัดทำหนังสือคู่มือสำหรับประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อดำเนินการต่างๆ ตามแนวทางพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 เนื่องจากปัจจุบันมีกฎหมายการอนุญาตจำนวนมาก การประกอบกิจการของประชาชนจะต้องขออนุญาตจากส่วนราชการ อีกทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตบางฉบับไม่ได้กำหนดเวลา เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาจากทางราชการ เทศบาลตำบลหัวปลวกจึงได้รวบรวมข้อมูลประกอบด้วยกระบวนงานที่เทศบาลตำบลหัวปลวก มีหน้าที่รับผิดชอบ โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอตลอดจนขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540    เอกสารประกอบ

คู่มือสำหรับประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อดำเนินการต่าง ๆ ตามแนวทางพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ