เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี :www.huapluak.go.th

 
 

 

 

ประมวลจริยธรรม


ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตและความโปร่งใสในการบริหารงาน

    รายละเอียดข่าว

ด้วย  นายพนมศักดิ์  วิลัยเลิศ  ปลัดเทศบาลตำบลหัวปลวก  ได้ประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของเทศบาลตำบลหัวปลวกในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  และความโปร่งใสในการบริหารงาน  โดยให้คำมั่นว่าจะส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจ้าง  พนักงานจ้างในสังกัด  ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุุณธรรม  และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พร้อมที่จะรักษาผลประโยชน์ของรัฐและความเป็นธรรมแก่ประชาชนอย่างเสอภาคและเท่าเทียม  จึงได้กำหนดแนวทางให้ถือปฏิบัติและดำเนินการตามประกาศแนบท้ายดาวโหลดนี้    เอกสารประกอบ

ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตและความโปร่งใสในการบริหารงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ