เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี :www.huapluak.go.th

 
 
กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน


นายสงวนรัฐ  เลี้ยงดี
 กำนันตำบลหัวปลวก
     
นางสาวกนกวรรณ ขลิบเงิน
นางกันยารัตน์  จู๋หวัด
นางประเทือง  มุขดา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  2
 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่3
   
 
 นายนวพล เพ็ญศรี
นางเจริญ  แปลงนาถ
นายกัมพล  ลีลาศารทูล
 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่4  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่5  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่6
   
 
นายบุญเกิด  หล้าเขียว
นายเจริญ แจ่มจำรัส
นายศุภวัฒน์  สรณ์วิรุฬห์ 
 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่7  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่8 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  9
 
 
นายทุเรียน แป้นแก้ว
  นายบรรจบ  ภิรมยา
 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่11   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  10