เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี :www.huapluak.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 


นางสาวศศิธร  คำแพง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-ว่าง-
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 
 
 
นายแสงสว่าง แดงพงษ์
นายวิศิษฐ์ ไผทรัตน์
นายอภิชัย  ชีวินพงษ์
นางสาวสุรีพร  พูลสวัสดิ์
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ
ผู้ช่วยงานธุรการ