เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี :www.huapluak.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นางหฤษนันทน์  จันทะโข
  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
เบอร์โทร 036-223223 ต่อ 104
 
นางหฤษนันทน์  จันทะโข
รองปลัดเทศบาล
เบอร์โทร 036-223223 ต่อ 104
   
นางสาวสกุลตรา นุชคำ   นางสาวเสาวลักษณ์ โหยหวล  
นายวิโรจน์  เฉลิมวัฒน์
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร 036-223223 ต่อ 107
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร 036-223223 ต่อ 109
หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร 036-223223 ต่อ 113
 
นางสาวนงค์นุช  ไชยศร
นางสาวศศิธร  คำแพง

 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร 036-223223 ต่อ 111 

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร 036-223223 ต่อ 105