เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี :www.huapluak.go.th

 
 
กองคลัง

 
  นางสาวเสาวลักษณ์ โหยหวล
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 
  ว่าง
 
   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
 
 
นางสาวไพลิน  ชุนหงษ์
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน/ชำนาญการ

นางสาวสุชาดา  กองมณี
นางสาวยุวดี  พลอยบุตร์  
นางสาววราภรณ์  ฟูบุญมา
ผู้ช่วยงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยงานพัสดุ
ผู้ช่วยงานการเงินและบัญชี