เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี :www.huapluak.go.th

 
 
สำนักปลัดเทศบาล


นางสาวสกุลตรา นุชคำ
หัวหน้าสำนักปลัดนางปุณยนุช  ศาสตร์สมัย 
นางสาววิราภรณ์  ขำแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป หัวหน้าฝ่ายปกครอง


 
 นางสาวศศิธร  คำแพง นายสิทธิชัย  สายสมบัติ นางต้องตา หมื่นศรี     นางสาวอภัสนันท์ มูลสภา  นายมานพ  บัวดี
นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
   
 นางสาวไปรยา จินดานุกูล
นางสาวสุนทรี  โสดานิล  นายสมบูรณ์ น้อยภูมิ นายสถิตย์  บุญคุ้ม
นักพัฒนาชุมชน
(ลูกจ้างประจำ)
 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานขับรถยนต์ พนักงานทั่วไป
 

   
นายสวาท  พรหมจารี
นายจรัญ  เพิ้งปลา  นายณัฐพล  ลอดเลิศ
นายธงไชย  ไทยธรรม
พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง
   
นายสุพจน์  แดงสัน
นายเจษฎา  จันมาศ
นางสาวขวัญเรือน  แก้วตูมกา นางสาวเกศศิณี  อุตมะสุนทร
คนงานตกแต่งสวน
นักการภารโรง
แม่บ้าน
ผู้ช่วยงานธุรการ


 
 
นางณิชาภา  วงศ์โสภา

 
แม่บ้าน