เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี :www.huapluak.go.th

 
 
สภาเทศบาล

-นายวิชัย  มีเจตนา-
 ประธานสภาเทศบาล
-นางจันทร์เพ็ญ  มูลมณี-
รองประธานสภาเทศบาล
-นายนิวัฒน์  เพิ้งปลา- -นายถาวร  บุญนาที- -นายอุทัย  เตามาด-
 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

-นายสุนทร  ประดิษฐภูมิ-   -นายสมเจต  เลี้ยงดี-
 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
-นางแสงอรุณ  ทัพพพันธุ์- -นางชาลี  ขันเชื้อ- -นางสาวณัฐฐินันท์  เปรมสนธิภูมิ-
  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
     
-นายสมประสงค์  เผือกแผ้ว-   -นายณัฐธีร์  ยศบรรดาศักดิ์-
   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2      สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2