เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี :www.huapluak.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายสวัสดิ์  ประกรณ์สรี
นายกเทศมนตรีตำบลหัวปลวก
โทร. 089-0834441


นางภานุชญา  แจ่มจำรัส นางวิภาวรรณ  บุญเลี้ยง
รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
โทร.097-9653644 โทร.089-9865309


นายไสว  เพิ้งปลา นายสมบัติ  ภิรมยา
เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร.089-5405148 โทร.098-2730762

พนักงานเทศบาล
นางหฤษนันทน์ จันทะโข
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร 036-223223 ต่อ 104


 
นางหฤษนันทน์  จันทะโข
รองปลัดเทศบาล
เบอร์โทร 036-223223 ต่อ 104

     
นางสาวสกุลตรา นุชคำ   นางสาวเสาวลักษณ์ โหยหวล  
นายวิโรจน์  เฉลิมวัฒน์
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร 036-223223 ต่อ 107
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร 036-223223 ต่อ 109

หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร 036-223223 ต่อ 113

 
นางสาวนงค์นุช  ไชยศร
นางสาวศศิธร คำแพง
 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร 036-223223 ต่อ 111

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
    รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร 036-223223 ต่อ 105