เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี :www.huapluak.go.th

 
 

 

 

 


วันที่ 29 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลหัวปลวก ได้มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2566


ตามที่เทศบาลตำบลหัวปลวก ได้จัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ "บุคคลผู้มีคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลตำบลหัวปลวก ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ประชาชน ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานในพื้นที่ เป็นบุคคลผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตอาสา จิตสาธารณะ ให้ความร่วมมือต่อสังคมและประโยชน์ส่วนรวมอย่างสม่ำเสมอ  ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณายกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2566 ได้ตัดสินการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ดังนี้

1.ประเภทพนักงานเทศบาล ได้แก่ นางสาวเกศศิณี  อุตมะสุนทร  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด สำนักปลัดเทศบาล

2. ประเภทประชาชนผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ได้แก่  นายคำมี  แดงสวัสดิ์

3. ประเภทหน่วยงานที่ช่วยเหลือสังคม  ได้แก่  บริษัท เนเชอร์ แมเนจเมนท์  เทคโนโลยี จำกัด

2024-04-10
2024-03-31
2024-03-21
2024-03-11
2024-02-23
2024-02-14
2024-01-24
2024-01-15
2023-11-27
2023-10-16