เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี :www.huapluak.go.th

 
 

 

 

 


เทศบาลตำบลหัวปลวกได้ดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี


วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลหัวปลวกได้ดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยวิธีเผาทำลาย ให้เป็นไปตามระเบียบฯ เสร็จสิ้นแล้ว

(ตามที่ เทศบาลตำบลหัวปลวก ได้ขออนุมัติทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามหนังสือ สำนักงานเทศบาลตำบลหัวปลวก ที่ สบ 81201/620 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 และผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี ได้พิจารณาอนุมัติให้ทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  ตามหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ กต (สบ) 0002/689 ลงวันที่ 12 กันยายน 2565 ภายในหกสิบวัน (60) นับแต่วันอนุมัติ เทศบาลตำบลหัวปลวกได้ดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้ง โดยวิธีเผาทำลาย ให้เป็นไปตามระเบียบเรียบร้อยแล้ว)

2024-04-10
2024-03-31
2024-03-21
2024-03-11
2024-02-23
2024-02-14
2024-01-24
2024-01-15
2023-11-27
2023-10-16