โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

  โครงการการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

  ประชุมคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอำเภอ

  กิจกรรม "MOI Waste Bank Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ"