วันที่
ชื่อเรื่อง
11  เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่ที่ 6 ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการเทศบาลกำหนด) พร้อมป้้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหัวปลวก (รายละเอียดตามแบบและผังบริเวณเทศบาลกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  มี.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาทำตรายาง (รายละเอียดเป็นไปตามบันทึกกำหนดขอบเขตงานจ้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รายละเอียดเป็นไปตามบันทึกกำหนดขอบเขตคุณลักษณะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
โครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว จำนวน 2 โครงการ
27  มี.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 (รายละเอียดเป็นไปตามบันทึกกำหนดขอบเขตงานจ้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหัวปลวก (รายละเอียดตามแบบและผังบริเวณเทศบาลกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  มี.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 (รายละเอียดเป็นไปตามบันทึกกำหนดขอบเขตงานจ้าง TOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 (รายละเอียดเป็นไปตามบันทึกกำหนดขอบเขตงานจ้าง TOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รวม 5 รายการ (รายละเอียดเป็นไปตามบันทึกกำหนดขอบเขตคุณลักษณะ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง