วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2562
ซื้อวัดสุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
เหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด
9  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวปลวก ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลหัวปลวก ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง