วันที่
ชื่อเรื่อง
5  พ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการประดับตกแต่งเวที ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุในการตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
ซื้อโคมลานนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2562
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบธรรมดา จำนวน 1คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  ต.ค. 2562
จ้างเหมารถแบคโฮขุดรื้อตอไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมสร้างผิว Asphaltic concrete บ้านแพะ-บ้านหนองกะเบา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,600 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,400 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบและรายการเทศบาลกำหนดพร้อมป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ก.ย. 2562
จ้างเหมาปรับภูมิทัศน์บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง