วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์หมายเลขทะเบียน กง 3569 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2561
ซื้อธงตราสัญลักษณ์ ส.ก. และเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อธงตราสัญลักษณ์ สก. และเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2561
ซื้อปั๊มบาดาลประปาหมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420 55 010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง