วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
ซื้อธงตราสัญลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และธงชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
เหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ชำระภาษี
11  ธ.ค. 2561
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
จ้างเหมาเวที ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2561
จ้างเหมาบำรุงรักษาและว่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขรหัสครุภัณฑ์ 420 46 004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง