วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.พ. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์หมายเลขทะเบียน กง 3965 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์หมายเลขทะเบียน กง 3569 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
ซื้อประตูห้องน้ำและกลอนห้องน้ำ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ฉุกเฉินหมายเลขทะเบียน กน 1094 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมกล้องวงจรปิดระบบอะนาล็อค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมวิทยุสื่อวารรถตรวจการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมวิทยุสื่อสารรถตรวจการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง