วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.พ. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถยนต์ฉุกเฉิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถบรรทุกน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (เครื่องยนต์รถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กง 3569) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างเหมาบำรุงและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมประตูสำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวปลวก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ภาคเรียนที่2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลหัวปลวก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ภาคเรียนที่2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง