วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลในการตกแต่งสถานที่ ตามโครงการป้องกันโรคติดต่อในเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้าอบรม ตามโครงการป้องกันโรคติดต่อในเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันโรคติดต่อในเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างเหมาพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ตามโครงการป้องกันโรคติดต่อในเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลในการตกแต่งสถานที่ตามโครงการอบรมให้ความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องเขียน อุปกรณ์ และกระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอบรมให้ความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการตรวจแก้อินเตอร์เน็ตสำนักงานชั้นสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมให้ความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง