วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
จ้างเหมาแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
จ้างเหมาแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเครนไฮดรอลิคติดตั้งดั๊ม พร้อมกระเช้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  ธ.ค. 2563
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องกระจายข่าวรวมอุปกรณ์ชนิดไร้สายพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 481 61 022 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำภายในเทศบาลตำบลหัวปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลหัวปลวก ขนาด 3 x 6 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง