วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete บ้านเขาดินใต้-บ้านดอยหินปูน หนา 0.05 เมตร กว้าง 4 เมตร ยาว 1,700 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,800 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหัวปลวก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบคลัชท์รถยนต์ตรวจการณ์หมายเลขทะเบียน กง 3569 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการถอดเครื่องปรับอากาศแบบตั้งแขวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุอื่น (ถังขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมและตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ 8142 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
จ้างเหมาเคลื่อนย้ายเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420 57 018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง