วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2565
จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำสติกเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมประปา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420 54 007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 490 62 004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อปลั๊กไฟและถ่านอัลคาไลน์ขนาด 2a โดยวิธีเฉพาะเจาะจง