วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการเดินสายไฟและบาลานซ์เฟสระบบไฟฟ้า 3 เฟส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
ซื้อถังขยะพลาสติกสีแดงและถุงขยะแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
จ้างเหมาเครื่องจักรในการปรับแต่งรูปแบบถนน หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 487 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,435 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายและน้ำยาฉีดพ่นกำจัดยุงและแมลง(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง