เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.huapluak.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2560

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลหัวปลวก 

          1.  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

          2.  การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          3.  การพัฒนาส่งเสริมอนุรักฟื้นฟู  ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

          4.  การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

          5.  การส่งเสริมการท่องเที่ยว

          6.  การพัฒนาการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม

 

แนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลหัวปลวก

          1.  ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฏีใหม่

          2.  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

          3.  ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน      

4.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

          5.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  สังคม  และเศรษฐกิจ

          6. การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพของชุมชน

          7.  การพัฒนาแหล่งน้ำ

          8.  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

          9.  ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร

          10. อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          11. สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการจัดการ  

12. กรบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม

          13. ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และวันสำคัญ

          14.  สร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

15.  ส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น

          16. ส่งเสริมศาสนา  พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

          17. ศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น

          18. ระบบบริหารงานองค์กร

          19. คุณภาพให้บริการประชาชน

          20. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

          21. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

          22. ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การบริหารจัดการที่ดี

          23. ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

          24. แหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ  และบูรณาการ

          25. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมทางการเมือง

          26. ระบบการให้บริการและเผยแพร่  ข้อมูล  ข่าวสาร  การเมือง  การปกครองระบอบประชาธิปไตย

          27. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประชาสังคมและภาคประชาชน